Notulen ALV 9 september 2021 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud

 
Notulen Algemene Ledenvergadering KBO
9 september 2021
Aanwezig: Marion van Hees, voorzitter, Martin Palte, penningmeester,
Margreeth Sjamaar, secretaris (verslag). Totaal aanwezigen 25.

Opening
Marion van Hees opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Ze vraagt een minuut stilte voor de overleden leden.
Het wordt een flinke vergadering over 1,5 jaar omdat we vanwege de Corona niet bij elkaar konden komen.  
De notulen van 2019 en 2020 liggen voor ons en worden met algemene stemmen goedgekeurd.

Deel 1 Officiële stukken
Verslag penningmeesters
Giel van der Speld doet verslag van de jaarrekening 2019. Hij legt uit aan de aanwezigen waar de verschillende bedragen vandaan komen zodat men begrijpt hoe de jaarrekening in elkaar zit. De heer Vos zegt dat hij een heel ander financieel verslag heeft, er volgt een discussie maar uiteindelijk komen de heren er wel uit waar het verschil in zit. Giel bedankt hem voor het meedenken.
De kascontrole is gedaan en het bestuur wordt decharge verleend.

Het kost moeite om de contributie binnen te krijgen. Een machtiging is voor de penningmeester beter. De heer van den Heuvel protesteert tegen een eventuele verhoging van de contributie. Hij zegt dat het geld altijd direct wordt overgemaakt en dat het dan onmiddellijk  op de rekening van de KBO komt. Giel zegt dat het daarna dan toch weer op een andere rekening overboekt moet worden, dus meer werk. De heer van den Heuvel blijft op zijn stuk staan en uiteindelijk wordt besloten dat het geld vóór 1 april binnen moet zijn en daarna moet men € 2,50 extra betalen.

Een nieuwe penningmeester, Martin Palte,  is gevonden door Margreeth Sjamaar.
Hij heeft een andere manier van exploitatie.
Martin geeft een presentatie over de nieuwe jaarrekening. Hij legt uit aan de aanwezigen dat door terugloop van leden er minder geld binnen komt. De afdracht aan de Landelijke KBO is erg hoog. Maar we krijgen daar wel iets voor terug.
Bijv. Het tijdschrift, belangenbehartiging bij de Kamer, Publicaties e.d.

We hadden dit jaar weliswaar geen Nieuwjaarsreceptie door de corona, maar er is toch wel geld uitgegeven aan kaartenacties e.d.
De heer Vos komt terug op de vrijwilligerskosten. Hij heeft daar wat vragen over die naar tevredenheid worden beantwoord door Martin.
Door Corona was er maar één persoon voor de kascommissie,
de heer Gerard Dorrestijn. Hij heeft zijn handtekening gezet. Dit wordt goedgekeurd door de voltallige vergadering.

Martin legt verder uit hoe de begroting van 2021 in elkaar zit en dat we moeten proberen om het ledental weer omhoog te krijgen voor de contributie.
De begroting 2022 is een beetje natte vingerwerk. Heel zichtbaar is dat de contributie afgenomen is. Een nieuwe kostenpost is de Sociëteit.

Als we het contract voor de Info bij de drukker kunnen opzeggen en het in eigenbeheer gaan doen, scheelt dat enorm in de kosten. Maar we moeten daar een gesprek over hebben met de PCOB, iets wat maar moeilijk verloopt.
Bij de leden is er een verkeerde voorstelling van de samenwerking met de PCOB. Zij denken dat wij een eenheid zijn, maar dat is niet zo. We zijn twee verenigingen die wel proberen samen te werken, maar in de praktijk is het ieder voor zich.

Nieuwe kascommissie
Er wordt een nieuwe kascommissie aangesteld
Mevrouw Gerda Dechamps en de heer Henny Vos.

Deel 2 Van het bestuur
Afscheid en welkom bestuursleden
We heten de nieuwe penningmeester welkom, Martin Palte die al bijna een jaar in het bestuur zit.  
Rita De Beurs neemt afscheid. Zij heeft jarenlang de Info verzorgd, grotendeels alleen. We zullen haar missen.
Giel van der Speld neemt afscheid na jarenlang penningmeester te zijn geweest. Ook hem zullen we missen.
Beiden werden verrast met een ‘spiritueel’ cadeautje.
Noëlle Sanders was er niet maar krijgt haar afscheid op een ander moment.
Zij vertegenwoordigde ons bij de gemeente.
Het bestuur neemt nog afscheid van hen met een etentje.

Wytse Wieringa, kandidaat bestuurslid, heeft zich teruggetrokken.

Margreeth Sjamaar krijgt een bloemetje van Marion van Hees voor haar inzet. (Een rots in de branding) Elly Hakstege steekt ook de loftrompet over Margreeth.

Inmiddels hebben we niet stilgezeten. Martin Palte heeft een werkplan gemaakt dat hij aan de leden presenteert. Helaas loopt het aantal leden gestaag terug.
We kunnen ons afvragen of onze organisatie nog wel past in deze tijd. We moeten kijken naar meer mogelijkheden om met de leden in contact te komen.  
Het werkplan wordt door Martin aan de hand van de onderwerpen besproken.  
Er is geen tijd meer voor de rondvraag en daarom sluit Marion de formele vergadering,

Na de pauze hield Milou Booms een presentatie over bewindvoering en wat het inhoudt.
Het is belangrijk om er over na te denken wat er mogelijk is als je zelf niet meer zo goed je financiën kunt beheren.
Booms Bewind heeft als doel ouderen en hun dierbaren te ontzorgen op financieel en administratief gebied. Door een persoonlijke benadering en door oog te hebben voor de specifieke behoeften en wensen van een cliënt, krijgt de cliënt rust en vertrouwen. Dat moet de basis zijn voor het overzichtelijker krijgen van zijn of haar administratie.

De heer Vos neemt nog even het woord om het bestuur te roemen voor alles wat zij doen.
Marion sluit af en bedankt Milou.
De mensen kunnen nog even blijven zitten om vragen te stellen.

Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud