Verslag ledenvergadering PCOB - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Verslag ledenvergadering PCOB
21 april 2022
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering met het een gedicht uit ‘ Neem je tijd om gelukkig te zijn’ van Phil Bosmans “De zegen van een bejaarde”:

Gezegend ben je, als je verstaat
dat mijn handen beven
en mijn voeten langzaam geworden zijn.
Gezegend ben je, als je eraan denkt
dat mijn oren niet goed meer horen
en dat ik niet meer alles versta.
Gezegend ben je, als je weet,
dat mijn ogen niet goed meer zien,
als je niet kwaad wordt
omdat ik de mooiste tas liet vallen
of omdat ik voor de zoveelste maal
hetzelfde vertel.
Gezegend ben je, als je me toelacht
en me vraagt naar de dagen van mijn jeugd.
Gezegend ben je, als je zacht met me omgaat,
mijn stille tranen begrijpt
en me laat voelen, dat ik bemind word.
Gezegend ben je, als je iets langer bij me blijft
wanneer het overal donker wordt
en als je even mijn hand vasthoudt
wanneer ik alleen de nacht in moet,
de nacht van de dood.

2. De reiscommissie
Aanwezig zijn de dames Joke Pot en Ellie Hakstege om toe te lichten hoe je kunt deelnemen aan een of meer reisjes. Aan het begin van het jaar wordt een programma bekend gemaakt. De ervaring leert dat die al heel snel zijn volgeboekt. Als je belangstelling hebt en een reis is volgeboekt dat kun je op een wachtlijst komen. Wellicht kom je dan toch in aanmerking omdat er afvallers zijn. In een enkel geval bij veel overtekening wordt een extra bus geregeld(in 2021 met de Kerst). Als leden van de PCOB in Amersfoort overgaan naar de PCOB in de omliggende gemeenten kunnen ze niet meer inschrijven op de reisjes van de  KBO Amersfoort e.o.

3. Financiële jaarverslagen 2020 en 2021
De penningmeester Koen Padding reikt de jaarverslagen 2020 en 2021 uit en licht deze toe. Piet van den Ende geeft als vertegenwoordiger van de kaskommissie dat zij steekproefsgewijze de financiën hebben gecontroleerd en in orde bevonden.

4. Decharge bestuur
De voorzitter dankt de kaskommissie en de penningmeester en stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat unaniem akkoord. De begroting voor 2022 wordt vooralsnog aangehouden gelet op de onzekerheid rond de rest van het jaar.

5. Toekomst PCOB afdelin g Amersfoort
De voorzitter licht het bestuursmemo toe. Omdat de voorzitter (na 8 jaar) en de penningmeester (na 12 Jaar) in deze ledenvergadering aftreden en er geen vervangers zijn gevonden blijft er slechts één bestuurslid over de huidige ledenadministrateur (Jan van der Lee). Daarom ziet het bestuur drie opties voor de huidige leden:
  • 1. Lid worden van een PCOB afdeling in de omgeving Leusden, Soest Woudenberg.
  • 2. Lid blijven van de landelijke PCOB (als leden niet reageren is dat een automatisme).
  • 3. Opzeggen lidmaatschap en lid worden van KBO Amersfoort.

6. Discussie na de pauze
      De discussie na de pauze levert nog een vierde mogelijkheid op nl. , dat er een nieuwe vereniging      kan worden opgericht waarbij in Amersfoort KBO en PCOB versmelten, maar dan moet de KBO uit het landelijk en provinciaal verband stappen evenals de PCOB afdeling. Naar alle waarschijnlijkheid verliest de PCOB afdeling haar reserve aan de landelijke PCOB.

7. Conclusies en sluiting
Ondanks hun aftreden als bestuurslid zullen Henk van Essen en Koen Padding
Jan blijven ondersteunen bij de praktische zaken totdat de definitieve besluitvorming over de keuze heeft plaatsgevonden. Ter voorbereiding van die definitieve keuze is overleg met vertegenwoordigers van de landelijke PCOB nodig en met KBO Amersfoort e.o. Dit zal zo spoedig mogelijk na half juli plaatsvinden (Henk en Jan zijn vanaf medio mei 2 maanden buitenslands). PCOB Amersfoort wordt daarbij vertegenwoordigd door Henk, Koen en Jan. Daarna zal een extra ledenvergadering worden belegd waarin definitieve besluiten worden genomen en afscheid wordt genomen van de bestuursleden.
De (aftredend) voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.


Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud